تبلیغات
radioftp - مطالب زهره رادیو اف تی پی

طبق اصل 81 قانون اساسی،"دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات،در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان،ممنوع است".
اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

شورای نگهبان در تاریخ 18/1/1360 ، در رابطه با اصل مزبور چنین نظر داده است:"شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند،می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت خود،در حدود قرارداد منعقده،طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها،به ثبت شعبه خود در ایران مبادرت نمایند.این امر با اصل 81 قانون اساسی،مغایرتی ندارد".
ماده 3"قانون راجع به ثبت شرکت ها"که مورد بیان شورای نگهبان می باشد،می گوید:"هر شرکت خارجی،برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی،در ایران مبادرت نماید،باید در مملکت اصلی خود،شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد".
بنابراین،تشکیل و ثبت"شرکت خارجی"در ایران ممنوع است.ولی شرکت های خارجی در صورتی که با یک دستگاه دولتی،قراردادی قانونی منعقد نموده اند،می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده به ثبت شعبه در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.یادآوری می شود که اولاَ،شعبه مزبور فقط در حدود موضوع قرارداد مربوط و اختیارات ناشی از آن می تواند در ایران فعالیت کند.ثانیاَ،مدت آن،برابر مدت قرارداد بوده و به محض پایان مدت مذکور،فعالیت شعبه نیز در ایران خاتمه خواهد یافت.مگر اینکه مدت قرارداد تمدید شود.علاوه بر آن هر گاه قبل از خاتمه مدت قرارداد،شعبه شرکت خارجی،موضوع قرارداد را انجام دهد،یا قرارداد در اثر اختیار فسخ پیش بینی شده،فسخ گردد،فعالیت شعبه شرکت خارجی در ایران خاتمه پیدا خواهد کرد.مرجع ثبت،"اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی"واقع در تهران می باشد.
ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشند،یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی شعب یا نمایندگی های شرکت های ایرانی به ثبت برسند آن شرکت ها نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام نماید.بر اساس ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی،شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی(مادر)است که مستقیماَ به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند.

ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را برای ثبت شعبه ی شرکت خارجی ضروری دانسته است:
1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی
2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.
هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1)نام کامل شرکت
2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4)تابعیت شرکت
5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است
7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند
8)تاریخ ثبت
9)امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.


مجمع عمومی موسس، مانند هر مجمع عمومی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. صلاحیت های مجمع عمومی موسس از تلفیق ماده 17 لایحه قانونی 1347 با مواد 74 به بعد این لایحه مشخص می شود.

1. تصویب گزارش موسسان
موسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس تقدیم کنند. یکی از وظایف مجمع عمومی رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است. تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است، این موارد عبارتند از : تصدیق موسسان به اینکه تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و دست کم 35 درصد از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هرکدام از تعهدکنندگان تعلق گرفته است. علاوه بر این ، ماده 76 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : " موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند...".
مجمع موسسان علاوه بر گزارش موسسان، باید احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم را به تصویب برساند. ( بند اول ماده 74 لایحه قانونونی 1347). تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی نیز با مجمع عمومی موسس است .

2. تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی
مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی موسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود، از جمله اینکه دارندگان آورده غیرنقد در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود. فرض کنیم موسس " الف " اتومبیلی را به عنوان آورده غیرنقد به شرکت آورده است و موسسان پس از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری، در قبال آن هزار سهم به او اختصاص داده اند ، این هزار سهم در رای گیری احتساب نمی شود. حال فرض کنیم موسس " الف " ، علاوه بر اتومبیل مذکور، مبلغی پول نیز آورده باشد و بابت آن پانصد سهم به او اختصاص داده شده باشد، این سهم نیز در تعیین حد نصاب برای رای گیری احتساب نمی شود. مع ذلک، موسسانی که آورده غیرنقدی دارند می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد آورده های غیرنقدی دیگران در رای گیری شرکت کنند.
" هر گاه آورده غیرنقد... ( در جلسه اول مجمع عمومی موسس) تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد، تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند ... در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد ... به نظر مجمع تسلیم نشوند، تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند." ( ماده 79 لایحه قانونی 1347)
" در صورتی که در جلسه دوم ( مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود . ( قسمت اول ماده 80 لایحه قانونی 1347). معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد... و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان، قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد، موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند " ( ماده 81 لایحه قانونی 1347). این گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.

3. تصویب مزایای خاص
هر گاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد ، این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد. نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد بیان شد. ( مواد 77 به بعد لایحه قانونی 1347). مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود. تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید به تفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی که به اداره ثبت شرکت ها داده می شود ذکر شود. توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.

4. تصویب اساسنامه
شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود. بنابراین ، مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد.
قانون گذار تکلیف نکرده است که اساسنامه باید به صورت رسمی تنظیم شود، از این رو ، ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد. اما در عمل همیشه به صورت غیررسمی است.
طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالبی باشد که در ماده 8 لایحه قانونی ذکر شده است یعنی :
نام شرکت ؛ موضوع شرکت به طور صریح و منجز ؛ مدت شرکت ؛ مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد. ؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛ تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام ؛ تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود،که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود. ؛ نحوه انتقال سهام با نام ؛ طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس ؛ در صورت پیش بینی این امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ؛ شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ؛ مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی ؛ مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها ؛ طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی ؛ تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیران که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول و یا به جهات قانونی ممنوع می گردند. ؛ تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران ؛ تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند. ؛ تعداد بازرسان و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها ؛ تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه ؛ نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن ؛ نحوه تغییر اساسنامه

5. تعیین مدیران و بازرسان
اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند. حتی اگر نام آنان قبلاَ در طرح اساسنامه آمده باشد. به موجب ماده 109 لایحه قانونی 1347 ، مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. به عبارت دیگر، هرگاه مدت معین شده در اساسنامه برای ماموریت مدیران از دو سال کمتر باشد، مجمع عمومی باید آن را تصویب کند.
مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند. هر گاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند، صورتمجلس را امضا می کنند و هرگاه حاضر نباشند، قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.

6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
به موجب تبصره ماده 17 الحاقی 22/ 11/ 1353 لایحه قانونی 1347 : " هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود ". تعیین روزنامه به وسیله مجمع عمومی عادی از شرایط لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده 17 لایحه قانونی 1347 تحقق پیدا کرده باشد. 


علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکتها را به کلیه سازمانها و موسسات وابسته ابلاغ کرد.

این بخشنامه به کلیه سازمانهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل (بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد کشور، صندوق کارآفرینی امید، موسسه کار و تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان بهزیستی کشور، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بانک رفاه کارگران ابلاغ شده است .

متن بخشنامه:
1- به موجب تبصره (2) ماده 241 [قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]، هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود.

متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

2- با توجه به ابلاغ قانون مذکور مستثنیات موضوع بخشنامه های صدرالاشاره لغو می گردد.

3- با توجه به این حکم هیچ فردی نباید اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی (همه نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود.

4- در این خصوص رعایت قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن نیز ضروری است؛ از جمله اینکه تصدی به مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و برای متخلف مجازات پیش بینی شده است.

5- علاوه بر موارد مذکور ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین سازمانها، موسسات و صندوقهای وابسته، در هیات مدیره شرکتهای تابعه خود عضویت نداشته باشند.

6- روسا و مدیران عامل محترم سازمانهای وابسته به وزارت متبوع حسب مورد مسئول حسن اجرای این بخشنامه هستند و ضروری است ضمن ارسال فهرست شرکتهای مشمول و نیز اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها، نتیجه اقدام به اینجانب گزارش شود.


برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : "  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است" ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام و وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.
ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : " شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول – شرکت های سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است."

    موسسین شرکت های سهامی

در لایحه اصلاحی قانون تجارت از واژه موسس و موسسین بسیار سخن رفته است. افزون بر آن، نقشی که موسسین در تاسیس شرکت ایفا می نمایند، برخی امتیازات ، وظایف و مسئولیت های آن ها و به ویژه وجود دو گروه سرمایه گذار در مرحله تاسیس شرکت سهامی عام، یعنی موسسین و پذیره نویسان ، تعریف موسسین و تفکیک جایگاه آنان از پذیره نویسان ضروری می نماید.
به نظر می رسد در رابطه با شرکت سهامی عام ، بتوان دو معنا از واژه موسس به دست داد. در معنای عام، همه سرمایه گذارانی که در تشکیل شرکت سهامی عام مشارکت نموده و در جلسه مجمع عمومی موسس با جایگاه یکسان و رای برابر حضور می یابند موسس به شمار می روند. این برداشت از آن جهت که کلیه این سرمایه گذاران در مجمعی که موسس خوانده می شود شرکت می نمایند و نیز تا هنگام پایان تشریفات تشکیل و تحقق تاسیس آن، عنوان حقوقی دیگری جز موسس نمی توان بر آن ها نهاد، پذیرفتنی می نماید. معنی دیگر عبارت " موسس " که بیشتر مد نظر قانون گذار است، اشخاصی هستند که " برای تاسیس شرکت پیشقدم شده و موضوع شرکت را انتخاب کرده و اقدامات لازم را برای جلب تعهد کنندگان سرمایه معمول می دارند. موسسین، اساسنامه شرکت را تهیه می کنند و اقدام به دعوت تعهد کنندگان سهام نموده با تشکیل مجمع عمومی موسسین موجبات تشکیل شرکت را فراهم می آورند ". در ماده 6 و 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اقدامات موسسین جهت آماده نمودن مدارک لازم جهت اخذ اجازه پذیره نویسی از مرجع ثبت شرکت ها اشاره شده، که منظور اشخاصی است که اقدامات اولیه را انجام داده اند.
این مفهوم با اشارات قانون گذار نیز سازگاری دارد. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت میان عبارت موسسین و پذیره نویسان تمایز قایل گردیده است. برای مثال، در ماده 19 مقرر می دارد : " در صورتی که شرکت تا شش ماه ... به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند ". ماده مرقوم ناظر به عدم ثبت شرکت است، خواه اساساَ مجمع عمومی موسس تشکیل نشده و یا تشکیل گردیده ولی اقدامی جهت ارائه صورتجلسه مجمع مزبور و سایر مدارک به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت آن صورت نپذیرفته باشد. لذا، اطلاق عبارت موسسین به سرمایه گذاران بعدی یعنی پذیره نویسان در ماده بالا دور از ذهن به نظر می رسد.
این در حالی است که مفهوم موسسین در شرکت سهامی خاص با سهولت بیشتری قابل تشخیص است. چرا که تاسیس شرکت سهامی خاص به حکم ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت دو مرحله ای بوده و به صرف تهیه و امضای مدارک مذکور در ماده قانونی یاد شده، و ارائه آن ها به مرجع ثبت شرکت ها، و ثبت شرکت اقدامات تشکیل شرکت پایان یافته و همه سرمایه گذاران همان موسسبن هستند. شاید به همین دلیل قانون گذار در ماده 20 مرقوم سرمایه گذاران ( موسسین ) شرکت سهامی خاص را سهامدار خوانده است. اگرچه کاربرد واژه سهامدار به سرمایه گذاران در مرحله پیش از تاسیس و ثبت قابل نقد است و اصطلاح موسس هم منطبق با وضعیت سرمایه گذاران مزبور و هم با موضع مقنن در مورد شرکت سهامی عام سازگار می نماید، باید این امر را نشانگر تمایل قانون گذار به اطلاق مفهومی واحد به همه موسسین شرکت سهامی خاص دانست. بنابراین، عبارت موسس در شرکت سهامی خاص و آثار حقوقی ناشی از عملیات تاسیس شامل همه اشخاصی که در ماده 20 بالا سهامدار خوانده شده اند، برمی گردد. با توضیحات بالا و ملاحظه مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، و برخلاف دیدگاه برخی از اساتید حقوق تجارت به اینکه به علت مبهم بودن مفهوم واژه موسس، " قضات برای تعیین اشخاصی که بتوان آن ها را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر بگیرند " ، ابهامی در تعیین مصادیق موسس به چشم نمی خورد. 


سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).
هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند و دارای خصوصیات ذیل اند :
- حتماَ باید از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، نه از خارج شرکت ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
- اولین دوره اعضاء هیات مدیره  : در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص طبق ماده 20 ل. ا. ق. ت توسط صورت جلسه ای که به امضاء همه سهامداران رسیده باشد انتخاب می گردند. ( ماده 108 ل. ا. ق. ت ) خلاف این امر نیز در اساسنامه نمی توان مقرر نمود.
- عضویت در هیات مدیره قائم به شخص است. یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگری تفویض نمایند یا برای انجام وظایف هیات مدیره یا شرکت در جلسات، نماینده یا وکیل معرفی نمایند ، مگر آنکه عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشد که باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده معرفی نماید.

    حقوق و محدودیت های مدیران شرکت سهامی

اصولاَ تعیین حق الزحمه مدیران با مجمع عمومی عادی است. منتهی برای اعضایی که موظف نیستند ( در شرکت اشتغال ندارند )، با توجه به ساعات حضورشان در جلسات، مبلغی مقطوع به عنوان حق حضور تعیین می شود. همچنین مجمع عمومی ممکن است در صورت وجود مجوز آن در اساسنامه، درصدی از سود خالص سالانه را به عنوان پاداش برای هیات مدیره تصویب کند. دریافت هر وجهی غیر از آنچه ذکر شد، برای اعضای غیرموظف جایز نیست.
از طرف دیگر، به منظور صیانت از حقوق سهامداران و تامین صحت امور در شرکت های سهامی، قانون محدودیت هایی را برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در نظر گرفته است :
اول – اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و نیز شرکت هایی که آنان شریک یا مدیر آن هستند نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت معامله نمایند مگر آنکه اولاَ از هیات مدیره مجوز آن را دریافت کرده باشند، ثانیاَ گزارش آن معامله توسط هیات مدیره و بازرس به مجمع عمومی داده شود. مدیران ذینفع حق مشارکت در تصمیم گیری هیات مدیره و مجمع عمومی در موارد فوق را نخواهند داشت.
در صورتی که معاملات مزبور به تصویب هیات مدیره و سپس مجمع عمومی نرسیده باشند، قابل ابطال از طریق دادگاه خواهند بود و اگر به تصویب هیات مدیره رسیده باشند، در برابر اشخاص ثالث معتبر خواهند بود مگر در موارد تدلیس و تقلبی که اشخاص ثالث در آن دخالت داشته اند. در هر حال، اگر خسارتی از ناحیه معاملات مزبور متوجه شرکت شده باشد، چنانچه مجمع عمومی آن را تصویب نکرده باشد، مدیر ذینفع و مدیرانی که معامله را اجازه داده اند متضامناَ مسئول جبران آن خواهند بود.
دوم – دریافت دوام توسط اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از شرکت ممنوع است و نیز شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید. این گونه معاملات به خودی خود باطلند. ممنوعیت مزبور شامل همسر ، پدر ، مادر ، اجداد، اولاد، احفاد ، برادران و خواهران اشخاص یادشده در فوق نیز می باشد. در عین حال دو استثناء وجود دارد :
- اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره مشمول ممنوعیت فوق نیستند ولی اشخاص حقیقی نماینده آنان همانند سایر اعضای هیات مدیره و ممنوع خواهند بود.
- اگر شرکت سهامی یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری باشد و شرایط معاملات افراد مزبور نیز مشابه با سایر معاملات عادی و جاری باشد، بلااشکال خواهد بود.
سوم- مدیران و مدیر عامل شرکت نمی توانند با شرکت رقابت کنند و معاملاتی نظیر آن را انجام دهند و چنانچه خسارت یا از دست دادن منفعتی از ناحیه رقابت مزبور متوجه شرکت شود، مدیر متخلف مسئول جبران آن خواهد بود.
چهارم – مدیر عامل یک شرکت نمی تواند در عین حال مدیر عامل شرکت دیگری نیز باشد ولی وجود چنین حالتی هیچ تاثیری بر صحت و اعتبار اقدامات او در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث نخواهد داشت. تنها ضمانت اجرای حکم فوق آن است که هر ذینفعی می تواند عزل او را از دادگاه درخواست نماید که علی القاعده انتصاب دوم منتفی خواهد شد.
پنجم – ممکن است مدیر عامل عضو هیات مدیره نیز باشد ولی در صورتی می تواند در عین حال رئیس هیات مدیره هم باشد که سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی آن را تصویب نماید. حدود اختیارات و مدت مدیریت عامل توسط هیات مدیره تعیین می شود ولی در صورتی که از میان هیات مدیره باشد، مدت مزبور بیش از مدت عضویت در هیات مدیره نخواهد بود. 


1– مرحله اول
مدارک تغییرات شرکت را تهیه کنید.
کپی آگهی تاسیس
کپی روزنامه رسمی
کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

۲- مرحله دوم
مدارک را به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید.
مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

۳- مرحله سوم
انجام کلیه امور اداری تغییرات توسط شرکت تهران ثبت
۱- تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس
کپی آگهی تاسیس
کپی روزنامه رسمی
کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات
۲- تحویل مدارک به وکلا
۳- صدور صورتجلسه و تحویل به موکل جهت امضا
۴- تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلای تهران ثبت
۵- در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
۶- تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات
۷- تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی صدور در روزنامه رسمی


تشریفات ثبت شرکت های ایرانی

دوشنبه 8 مرداد 1397 10:22 ق.ظ

تقاضای ثبت شرکت ها باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد.ماده 9 نظامنامه ی قانون تجارت در مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی یابد مقرر می دارد:"در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن ازشرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود".
مدیران شرکت ها،برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

-در شرکت های تضامنی:

1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
4.نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند

در شرکت های نسبی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3.نام مدیر یا مدیران شرکت
4.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

در شرکت های مختلط غیر سهامی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3.نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند
برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آنجا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.
اگر در مطالب قبل با ما همراه بوده اید،حتما به خاطر دارید که برخی موضوعات شرکت قبل از ثبت، نیاز به اخذ مجوز دارند.جهت یادآوری می توانید به مطالب پیشین ما رجوع کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر  با مشاوران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس بگیرید.
همچنین باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده 197 ق.ت).این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد(ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن)مطابق ماده 7 نظامنامه مذکور،این خلاصه باید متضمن نکات زیر باشد:
1.نمره و تاریخ ثبت شرکت
2.مقدار سرمایه(با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند)
3.اسامی مدیر یا مدیران
4.تاریخ آغاز و ختم شرکت،در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
ب)در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی،علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود".
سرانجام،همان طور که گفتیم،ماده ی 9 نظامنامه قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده،در مقابل آن ها قابل استناد نیست. 


تصفیه شرکت متعاقب بحث انحلال یا ورشکستگی مطرح می شود و از آن جا که یک شرکت به محض اعلام ورشکستگی یا انحلال نمی تواند به امور مربوط به شرکت به فوریت خاتمه دهد و شناسایی و محاسبه بدهی ها و مطالبات و تعیین اولویت پرداخت و وصول مطالبات و انجام امور ناتمام مستلزم مطالعه، بررسی ، تدقیق و تدبیر امور مختلف است بر این اساس قانونگذار موضوع تصفیه را جهت تدبیر و تمشیت امور شرکت پس از اعلام انحلال و ورشکستگی تمهید و تعیین کرده است.
به موجب ماده 213 قانون تجارت در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر اینکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
به استناد مواد 203 و 213 منظور از مدیران شرکت، آخرین مدیرانی هستند که انحلال در زمان آن ها تحقق یافته است و یا به عبارتی انحلال بعد از انتخاب آن ها صورت پذیرفته است.

    شروع مدت ماموریت مدیران تصفیه

به موجب ماده 211 لایحه قانون تجارت، با تعیین مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه می یابد و مدیران تصفیه عهده دار امور شرکت می شوند. اموال و دفاتر و اسناد شرکت را تحویل می گیرد و به عنوان نماینده شرکت با استفاده از اختیارات گسترده خویش نسبت به امر تصفیه اقدام می کنند.

    حدود اختیارات مدیران تصفیه

به موجب ماده 212 لایحه ، مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه اند و برای امر تصفیه از اختیارات لازم برخوردار می باشند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است یعنی مطلقاَ بلااثر است نه این که فقط در مقابل ثالث بلااستناد باشد. این مقرره برخلاف آن چیزی است که در ماده 118 لایحه در خصوص مدیران شرکت سهامی گفته شده است زیرا محدود کردن اختیارات مدیران شرکت سهامی فقط مقابل ثالث غیرقابل استناد است.
1. طرح دعوا
2. ارجاع دعوا به داوری
3. حق سازش
4. تعیین وکیل در دعاوی
ممنوعیت معامله مدیر تصفیه
تنها محدودیتی که با توجه به ماده 213 لایحه بر مدیران تصفیه اعمال شده این است که مدیران تصفیه با وجود اختیارات گسترده نمی توانند داموال شرکت در حال تصفیه را به خود یا به اقارب خود تا درجه ی چهارم از طبقه اول و دوم انتقال دهند.
این انتقال چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی ممنوع است.
لازم به ذکر است انتقال دارایی به خود مدیر تصفیه چه سهامدار باشد و چه خارج از سهامداران باطل است.
طبق بند 2 ماده 269 لایحه ، برای مدیر تصفیه ای که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را بر خلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشد مورد استفاده قرار دهند مسئولیت جزایی پیش بینی شده است.

    مدت ماموریت مدیران تصفیه

به موجب ماده 214 لایحه ، مدت ماموریت مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاهی که حکم به انحلال می دهد تعیین می گردد و در هر صورت این مهلت از 2 سال نباید تجاوز کند. چنانچه در پایان این مهلت به هر علتی ماموریت مدیران تصفیه خاتمه نیافت آنان با ذکر علت و تشریح تدابیری که برای خاتمه تصفیه شرکت در نظر گرفته اند تمدید مدت ماموریت خود را خواستار رمی شوند. اگر دادگاه مدیران تصفیه را منصوب کرده باشد تمدید مهلت آن نیز با دادگاه است و اگر شرکت آنان را برگزیده باشد تمدید مهلت با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است. به موجب بند 4 ماده 268 لایحه ، در صورتی که در خاتمه دوره تصدی مدیر تصفیه بدون آنکه تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
در بحث هیات مدیره تمدید مدت ماموریت وجود ندارد.

    تنظیم حساب های مالی در مدت تصفیه

در طول مدت تصفیه مدیران تصفیه همه ساله باید مجمع عمومی عادی را دعوت کنند و صورت دارایی منقول و غیرمنقول، ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد خود را به مجمع مزبور تسلیم کند و در صورتی که به این تکلیف عمل نکنند در بند 3 ماده 268 لایحه ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
نظار تصفیه
به موجب ماده 218 لایحه ، در دوران تصفیه انتخاب بازرس در قانون پیش بینی نشده و ممکن است بنا به تصمیم اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده یک یا چند نفر به عنوان عضو ناظر تعیین شوند تا چنانچه در عملکرد مدیران تصفیه تخلفی مشاهده شود به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ناظران شرکت نیز مانند بازرسان باید همه ساله مانند دوران پیش از انحلال به مجمع عمومی عادی گزارش دهند و هر صاحب سهم نیز مانند دوران پیش از انحلال می تواند از عملیات و حساب های شرکت مطلع شوند.
انتخاب ناظر تصفیه طبق ظاهر قانون الزامی نیست اگرچه به عقیده دکتر پاسبان، برخلاف ظاهر قانون انتخاب عضو ناظر الزامی می باشد.

    مجامع عمومی در دوران تصفیه

تا زمانی که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه همه ساله باید مجمع عمومی عادی را دعوت نموده و گزارش عملکرد خود را به مجمع بدهند. در صورتی که مدیران تصفیه به این تکلیف قانونی عمل نکنند، در بند 3 ماده 268 ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است و پس از آن ناظر مکلف به دعوت است و اگر ناظر دعوت نکند و یا اینکه اساساَ ناظر پیش بینی نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی می دهد.
به موجب ماده 221 لایحه ، ترتیب دعوت و تشریفات تشکیل مجمع مانند دوران پیش از انحلال است. به عنوان مثال دعوت از مجمع در آگهی دعوت درج می شود و فاصله بین تاریخ نشر آگهی و تاریخ جلسه مجمع نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد.

    دعوت از مجمع عمومی و عدم تشکیل

به موجب ماده 222 لایحه ، چنانچه مجمع عمومی عادی دو مرتبه دعوت شود ولی تشکیل نگردد مدیران تصفیه مکلفند گزارش خود را به انضمام ترازنامه و حساب سود و زیان در روزنامه شرکت منتشر کنند.

    تقسیم اموال شرکت

وقتی امر تصفیه آغاز شده باشد چنانچه اموالی برای شرکت باقی مانده باشد مشخص است که سهامداران می خواهند هر چه زودتر این اموال بین آن ها تقسیم شود. در این میان بدیهی است که اگر شرکت در حال تصفیه دین موجلی داشته باشد باید به میزانی که مدیون است از اموال خود کنار بگذارد تا وقتی که سررسید دین فرا برسد به اندازه کافی مال وجود داشته باشد. علی الاصول شرکت باید بداند که به چه میزان و به چه کسانی بدهکار است.

    لزوم انتشار آگهی قبل از تقسیم اموال شرکت

ممکن است طلبکارانی وجود داشته باشند که شرکت از طلب آنان آگاه نباشد و لذا لازم است بستانکاران احتمالی دعوت شوند تا اسناد طلب ادعای خود را مطرح کنند. به موجب ماده 225 لایحه ، بدین منظور سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه شرکت منتشر می شود و 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به بستانکاران احتمالی مهلت داده می شود تا به شرکت مراجعه و اسناد طلب خود را ابراز کنند. چنانچه قبل از انقضای این 6 ماه دارایی شرکت بین صاحبان سهام تقسیم شود مدیران تصفیه باید خسارت بستامکارانی را که به طلب خود ترسیده اند جبران نمایند.
دفاتر و اسناد و سایر مدارک نیز باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند و مدیران تصفیه هم زمان با اعلام ختم تصفیه باید آن را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کنند.

    تقسیم دارایی در مدت تصفیه

به موجب ماده 223 لایحه ، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می شود به شرط آمکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
در صورت عدم لحاظ دیون موجل در بند 2 ماده 269 ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

    شیوه تقسیم دارایی شرکت پس از مدت تصفیه

به موجب ماده 224 لایحه ، در نهایت وقتی که تعهدات شرکت به طور کامل انجام شد و تمامی دیون پرداخت گردید از باقیمانده اموال اگر چیزی مانده باشد ابتدائاَ به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام می رسد و سپس به ترتیبی که در اساسنامه مقرر شده است بین صاحبان سهام تقسیم می کنند در این مرحله نیز ممکن است عده ای با استفاده از سهام ممتاز یا سهام موسس سهم بیشتری ببرند، اما در بازپرداخت مبلغ اسمی سهام تفاوتی میان دارندگان سهام ممتاز و موسس و عادی وجود ندارد.

    عزل

به موجب ماده 216 لایحه ، " مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می باشند ."
اگر مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب شده باشد عزل با دادگاه است اما اگر توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخاب شده باشد عزل با مجمع عمومی عادی می باشد. 


ثبت شرکت در کیش چه مزایایی دارد

دوشنبه 8 مرداد 1397 10:14 ق.ظ

برای ثبت شرکت در کیش چکار باید کرد؟
شرکتهایی که چه مسئولیت محدود و چه سهامی خاص در محدوده جزیره کیش فعالیت می نمایند می توانند از این مزایا استفاده نمایند:
۱- ۲۰ سال معافیت جهت هر نوع فعالیت اقتصادی
۲- ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا
۳- ثبت شرکت با تابعیت سهامداران صد درصد خارجی
۴- ضمانت و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
۵- عدم محدودیت انتقال ارز به دیگر نقاط آزاد ایران و سایر کشورها
۶- خدمات پولی و بانکی متفاوت
۷- خدمات بانکی و بیمه ای (دولتی و خصوصی) گسترده
۸- تسهیل در معاملات ارزی
۹- فعالیت بورسی بین المللی اوراق بهادار و بورسی نفت و محصولات پتروشیمی
۱۰- معاف از پرداخت حق گمرکی جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
۱۱- تشریفات ساده و راحت جهت صادرات مجدد و ترانزیت کالا
۱۲- تسهیل در مقررات جهت ورود کالاهای مجاز
۱۳- امکان صادر کردن کالای تولید شده در جزیره کیش به کلیه کشور جمهوری اسلامی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
۱۴- اجاره بلندمدت زمین به خارجیان
۱۵- هزینه های مصرف انرژی مناسب
تهران ثبت آماده ارائه هرگونه ثبت شرکت اعم از مسئولیت محدود یا سهامی خاص در جزیره کیش بوده و مدارکی که جهت ثبت شرکت در این منطقه آزاد تجاری مورد نیاز است بشرح ذیل می باشد:

الف) مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کیش
۱- شرکتنامه تکمیل شده که به امضاء کلیه شرکا رسیده باشد ۲ نسخه
۲- تقاضانامه ۲ نسخه
۳- اساسنامه۲ نسخه
۴- صورتجلسه مجمع عمومی و موسسین ۲ نسخه
۵- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا و مدیران شرکت (جهت افراد حقوقی بجای فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه رسمی ارایه شود.)
۶- تقویم نامه سرمایه غیرنقدی توسط شرکا (اگر تمام یا بخشی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد گردید.)

ب) مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در کیش
۱- اظهارنامه ۲ نسخه
۲- اساسنامه ۲ نسخه
۳- صورت جلسه مجمع عمومی و موسسین
۴- صفحه اول شناسنامه و کارت ملی کلیه مدیران و سهامداران و بازرسین
۵- گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه از یکی از بانکهای جزیره کیش
روند کاری به چه صورت می باشد؟
بعد از آماده نمودن کلیه مدارک مورد نیاز ذکر شده و با مراجعه به شرکت تهران ثبت وکلای ما بعد از دریافت وکالت مورد تقاضا را به اتمام رسانیده و شرکت را به بهترین نوع و زمان ممکن به ثبت می رسانند.


اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7ل.ا.ق.ت تنظیم شود.موسسان به هنگام تاسیس شرکت سهامی می بایست اظهارنامه را تهیه و تنظیم نموده و آن را بهضمیمه دیگر مدارک مندرج در مواد 6 و 20 ل.ا.ق.ت از جمله طرح اساسنامه و اعلامیه ی پذیره نویسی(که مختصشرکت های سهامی عام است) پس از امضاء کلیه ی موسسان،اعضاء هیات مدیره (اصلی و علی البدل)وبازرسان(اصلی و علی البدل) آن را برای ثبت به اداره ی ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.این اظهارنامه(تقاضانامه ثبتشرکت)در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت،متصدی آن باید طبق ماده 5 نظامنامه قانون تجارت مصوب 1311نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید.

مطابق ماده 6 نظامنامه مذکور بیان می دارد:در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آنباید توسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکتمنتشر شود تا همگان و اشخاص ثالث از ثبت و تاسیس شرکت مطلع گردند.چون اظهارنامه سند ثبت شرکت به شمارمی آید،لذا از تاریخ ثبت اظهارنامه،تاریخ ثبت شرکت محسوب می شود.برای ثبت اظهارنامه،مجمع عمومیموسس،فرد یا افراد واجد شرایطی را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها برای انجام کلیه تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر انتخابو معین می نماید.فرد مزبور معمولاَ مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره می باشد.
ماده 44 قانون تجارت مقرر می دارد:اظهارنامه را که بموجب ماده 50 به دایره ثبت اسناد باید تسلیم شود موسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمع عمومی تقدیم می نمایند  تا مجمع صحت یا سقم آن را معین  کند.ولی در ماده ی 50 اشاره ای به اظهارنامه نشده بلکه مقرر می دارد که مدیر شرکت باید رسید سرمایه را اعلام کند.در صورتیکه فعلاَ اظهارنامه ای که برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود،حاوی خلاصه ای از تشکیلات شرکت است و باید طبق نمونه چاپی که از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه شده است،تنظیم گردد.اظهارنامه مزبور تقاضای ثبت شرکت است و مدیران شرکت با ذکر خلاصه ای از تشکیلات و اصول شرکت ذیل آن را امضاء می نمایند.

مندرجات اظهارنامه که تقریباَ شبیه شرکتنامه می باشد،به قرار زیر است:
نام شرکت
نوع شرکت
موضوع شرکت
مرکز اصلی و نشانی صحیح آن
اسامی شرکاء یا موسسان
مبدا تشکیل شرکت و مدت آن
سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی
میزان سهام هر یک از شرکاء
مدیر یا مدیران شرکت،اشخاصی که حق امضاء دارند
ترتیب تقسیم سود شرکت
مواقع رسیدگی به حساب
فسخ شرکت
محل شعب شرکت
بازرس شرکت
عده سهام
عده و مقدار سهام نقدی
عده و مقدار سهام غیر نقدی
بعد از تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرس حساب،مدیران شرکت اظهارنامه ی ثبت شرکت را تنظیم می کنند و طبق ماده 44 آن را به تایید مجمع عمومی می رسانند.


استعلام برند برای ثبت ، نام و علائم  تجاری ضروری میباشد. استعلام برند تجاری  قبل از  اقدام به  ثبت علامت تجاری در  مراجع ذیصلاح باعث می شود  که تا حدودی  از تایید  برند  از سوی مراجع  اطمینان حاصل  شود.  برای استعلام  علامت تجاری  میب ایست  از سامانه   اداره مالکیت معنوی  و بایگانی قسمت استعلام  علامت تجاری  استفاده کرد . با  انجام  استعلام  برند  میشود تا حدودی  از اسامی مشابهی  که در خدمات  و کالاهای مد نظر خودمان  به ثبت  رسیده  مطلع شد . همچنین  استعلام علامت  تجاری  باعث صرفه جویی  در زمان  می شود.  زیرا از  رد نامهای  بی مورد  با انجام استعلام  علامت  جلوگیری می شود .  علاوه بر این استعلام  علامت  این امکان  را به  شما می دهد  که از  اینکه نامی  خاص در  چند طبقه  یا کالاها   و خدمات  ثبت گردیده  اطمینان  حاصل  کرد  به طور مثال  برندی را می دانیم  که در یک  محصول  خاص به  ثبت  رسیده  ولی با استعلام  نام ان  علامت تجاری متوجه  می شویم  که در طبقات   دیگر هم ثبت کرده  هر چند که شاید  تولیدی  نداشته باشد . پس با استعلام  برند تجاری حتی می توان  به جزئیات  محصولات ثبت شده  از طرف  هر برند تجاری  پی برد.
پس تا اینجا متوجه شدیم که استعلام برند تجاری یکی از کارهای ضروری   قبل از  ثبت  علامت  می باشد که با انجام استعلام  علامت تجاری می توانیم نامی را انتخاب  کنیم که  اطمینان بیشتری نسبت به ثبت ان  داشته باشیم . نکته دیگری  که استعلام  علامت تجاری  برای ما به ارمغان می اورد صرفه جویی در هزینه میباشد به این  صورت  که با استعلام  علامت  ما متوجه می شویم که چه اسامی  را  اظهارنامه نکنیم  و از هزینه  برای اظهارنامه هایی که بیشتر  امکان رد  آنهاست جلوگیری می شود .
با استعلام علامت تجاری  حتی می توان از ثبت  علامتهایی که در عرصه  بین المللی  به ثبت رسیده  مطلع گردید. یعنی نه تنها استعلام علامت تجاری  در علامتهای به ثبت رسیده در داخل ایران  جستجو می کند حتی میتوان  با استعلام علامت تجاری خارجی نیز  از درصد  ثبت علامت تجاری  خودمان  اطمینان  حاصل کنیم  زیرا همانطور  که می دانیم  بعضی از علامتها ی تجاری  به طور مستقیم در ایران   به ثبت نمیرسد و توسط  استعلام  علامت مادرید  میتوانیم  متوجه شویم  که ایا این علامت توسط ثبت مادرید در ایران به ثبت رسیده یا خیر .
نکته دیگر  در استعلام علامت تجاری  این است که  حتی میتوان  تصاویر را نیز  استعلام کرد.
اکثرمردم  شاید نمی دانند  که استعلام علامت تجاری  نه تنها  برای کلمات  به کار می رود  بلکه حتی می توان شکلی که در علامت استفاده شده  یعنی لوگو تجاری مورد نظر  را نیز استعلام  کرد  تا از  عدم  تشابه لوگو  یا تصویر علامت  با استعلام  تصویر علامت  جلوگیری کرد  و به این ترتیب  می توان برای ثبت  لوگو اقدام  نمود .
پس با این توضیحات متوجه شدیم که استعلام علامت  کاربردی ترین  قسمت ثبت یک علامت هست  که نیاز به کارشناسین  زبده این امر  دارد  تا با تجربه  و تخصص  کافی  که در  مورد  استعلام  علامت تجاری  دارند  به طرق مختلف  از امکان ثبت  علامت  شما مطلع  شوند  ثبت  کیا  مفتخر است  که می تواند  در کوتاهترین  زمان ممکن  با دارا بودن کارشناسین حرفه ای   در زمینه ثبت علامت  مفید ترین استعلام را  برای مشتریان  به طور رایگان انجام دهد.
نحوه استعلام علامت تجاری
برای استعلام علامت تجاری مورد  نظر  خود میتوانید  با مراجعه به سایت  موسسه  ثبت کیا  kiasabt.com    وارد پرتال ثبت  علائم  تجاری شوید  با مطالعه  توضیحاتی در مورد  ثبت  علامت  و کلیک بر روی  پرتال  مستقیم اداره  ثبت علامت تجاری  در همان صفحه  مستقیما وارد سامانه  اداره علامت می شوید  که همان  سامانه  اداره  مالکیت  صنعتی  و معنوی میباشد.
نحوه استعلام  علامت تجاری   به این صورت است که  با وارد شدن به صفحه اصلی اداره  علامت تجاری  با کلیک بر روی گزینه  جستجو  در بانک  مالکیت صنعتی گزینه علامت  را انتخاب  می کنید .  و در این قسمت کلمه مورد نظر  خودتان  را وارد  کرده  و پس از انتخاب طبقه مورد نظر گزینه جستجو را زده و از علامتهایی که به شما نمایش داده می شود مطلع میگردید.

 استعلام طرح  صنعتی
استعلام  طرح صنعتی  برای ثبت  طرح صنعتی  یکی از مواردی  است که باید قبل  از اظهارنامه  حتما  استعلام طرح صنعتی  انجام شود .
استعلام طرح صنعتی این  امکان  را به شما  می دهد  تا از موارد طرح صنعتی ثبت شده  قبل از  مورد ثبتی  خودتان  مطلع شوید و به این وسیله  از ثبت اظهارنامه بی مورد  و نا به جا  جلوگیری کنید .  شما با استعلام  طرح صنعتی  مورد نظر  از پیشینه  طرح های صنعتی ثبت شده در زمینه  طرح خود  با خبر  میشوید. شما میتوانید با مراجعه به پایگاه  www.kiasabt.com  و ورود به پرتال اداره مالکیت معنوی انجام دهید.
دوم اینکه  با استعلام  طرح صنعتی  می توانید مواردی که مشابه  طرح شما ثبت  شده شناسایی  کنید  و با مقایسه  طرح خود با موارد ثبت شده  طرح خود را  تغییر داده  تا از موارد ثبت شده  قبلی مجزا شود .
سوم اینکه حتی قبل از اینکه  طرح خود را تکمیل کنید  با استعلام  طرح صنعتی میتوانید با دیدن  موارد ثبت  شده  قبلی  طرح صنعتی خورا  به نحو احسنت  طراحی  کنید .
در بعضی موارد  با استعلام  طرح صنعتی  مورد نظر  متوجه خواهید شد که طرح  شما عینا  ثبت شده  با استعلام طرح  می توانید از  نام شخص حقیقی یا حقوقی که طرح شما را به ثبت  رسانده  مطلع  گردید و اقدامات  لازم را انجام دهید.
استعلام  طرح  صنعتی  به شما  این امکان  را  می دهد  که  با توجه  به طرح های  ثبت شده قبلی  و کسب اطلاعات و تصاویر انها  ایده های بهتری  برای طرح خود پیدا کنند .
با استعلام طرح صنعتی  شما  دستیابی به تمامی تصاویر ثبت شده  از  طرح های  مورد نظر خود خواهید داشت  که این تصاویر  کمک شایانی به شما  در ایجاد طرح صنعتی  یا ثبت  طرح  صنعتی خودتان  می کند.


تهران ثبت بدلیل کثرت موارد پرسش در زمینه کاهش و افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص بر آن شد که مطالب کامل وبدون نقصی را گردهم آورده تا بازدیدکنندگان محترم را در این امر مهم راهنمایی نماید. لیکن کارشناسان زبده تهران ثبت جهت پاسخگویی به سوالات شما همواره در کنار شما خواهند بود.

۱) افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه، مبلغ اسمی سهام جدید، حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم، تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت بیان گردد. در صورتی که برای سهام جدید شرایطی خاص در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد گردید. برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
۱- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
۲- یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن منتشر شده است.
۳- اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید گردد.
۴- در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقدی باشد باید تمام قسمت غیرنقدی تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.
مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه ضمیمه گردد، اظهارنامه های مذکور باید به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره برسد.
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
در این طریق شرکت سهامی اقدام به بالا بردن بهای اسمی سهام خود می نماید. به طور مثال شرکتی دارای پانصد سهم هزار ریالی است و می خواهد سرمایه اش را دو برابر نماید. مجمع عمومی این طریق را مورد تصویب قرار می دهد و مقرر می نماید که از این پس هر سهم ۲۰۰۰ ریال ارزش خواهد داشت و از صاحبان سرمایه میخواهد که به نسبت سهام خود مبلغ اضافی را پرداخت نمایند.
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نماید ممکن نیست مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند. این قاعده بدین جهت تدوین شده که طبق اصل کلی هیچ اکثریتی حق ندارد بر تعهدات شرکا بیفزاید در واقع نمی توان شرکا را وادار کرد علاوه بر آنچه در شرکت دارند مبلغی به شرکت بیاورند.
در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر (برطرف شدن یا حذف دو دین متقابل را تا اندازه ای که با هم معادلند، تهاتر می نامند.) گردد.
مقررات کلی مربوط به افزایش سرمایه
تصمیم مربوط به افزایش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد. اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد. برای افزایش سرمایه شرکت رعایت ۳ نکته لازم است:
تصویب مجمع عمومی فوق العاده
تادیه تمام سرمایه قبلی شرکت
تادیه مبلغی افزایش سرمایه
مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می نماید. مجمع مزبور ضمن اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد نمود. هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نماید تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی گردد.

۲) کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
کاهش سرمایه هم در زمانی که شرکت به سبب زیان در شرایط نامطلوبی قرار دارد مفید می باشد و هم در زمانی که شرکت سود ده بوده است. هرگاه شرکت به سبب زیان قسمتی از سرمایه اش را از دست بدهد تا این ضرر جبران نگردد تقسیم سود میان شرکا امکان پذیر نخواهد بود. البته قبل از تقسیم سود باید مبلغی نیز به عنوان اندوخته لزوماً کنار گذاشته شود. با کاهش سرمایه به حد دارایی واقعی آن شرکا می توانند در صورت سوددهی شرکت سود حاصل را بین خود تقسیم نمایند و لازم نیست مانند فرض ذکر شده منتظر جبران کمبود سرمایه ناشی از زیان بمانند. هرگاه شرکت از لحاظ مالی در وضعیت مطلوبی باشد کاهش سرمایه کمتر مورد پیدا می کند ولی اگر هم سرمایه اش کاهش یابد بی فایده نخواهد بود. در واقع ممکن است دارایی شرکت کافی باشد در حالی که هنوز قسمتی از مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام موجب می شود بدهی شرکا به شرکت از میان برود.
انواع کاهش سرمایه

کاهش سرمایه اجباری:
شرکتهای سهامی در بعضی از موارد به موجب قانون مکلف به کاهش سرمایه خود می باشند از جمله طبق قانون اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت به مشورت گذاشته شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت اینکه سرمایه شرکت از حداقل قانونی کمتر نگردد سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
کاهش سرمایه اختیاری: علاوه بر کاهش سرمایه به صورت اجباری شرکت های سهامی می توانند هر وقت که مایل باشند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به کاهش سرمایه در سهامی خاص اقدام کنند.

انواع روشهای کاهش سرمایه
دو طریق برای کاهش سرمایه وجود دارد:
۱) از طریق کاهش تعداد سهام شرکت
در این روش شرکت سهامی بدون اینکه از مبلغ اسمی سهام بکاهد اقدام به کاهش تعداد سهام موجود شرکت می نماید. بطور مثال شرکت با صدور سهام جدید مقرر می دارد که هر دو سهم سابق با یک سهم جدید تعویض گردد. سهامداران در این صورت با مراجعه به شرکت به نسبت تعیین شده سهام جدید دریافت می دارند که البته مبلغ اسمی سهام جدید با سهام قدیم تفاوت ندارد. در این روش شکل سهم منفرد باقی می ماند.
۲) از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام شرکت
در این روش اسمی سهام شرکت کاهش پیدا می نماید و سهام قدیم شرکت کلا باطل می شود و سهام جدید که از ارزش اسمی کمتر برخوردار هستند بین سهامداران شرکت با توجه به تعداد سهام آنها توزیع می شود.


ورود و صدور کالا برای کلیه ی تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.
صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان، موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی ،کارت بازرگانی بنام مسئول شرکت صادر می شود.

بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های مربوطه از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله ی متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه ی فعالیت بازرگانی بدهد.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی کارت ملی
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-اصل و فتوکپی ومدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل


برای رتبه بندی شرکت در آب در وحله اول موضوع شرکت حائز اهمیت است که باید حتما در زمینه آب باشد به طور مثال (تجهیز و نگهداری سیستم های تصفیه خانه آب و فاضلاب و پساب های صنعتی ، سایر فعالیتهای زیست محیطی در زمینه آب و فاضلاب، خاک و آبهای سطحی ، طراحی ، نظارت و اجرای شبکه های توزیع آب آشامیدنی ، شبکه های جمع آوری فاضلاب ایستگاههای پمپاژ خطوط انتقال و گندزدایی آب و فاضلاب ،کانال کشی ، نهرکشی ، سامانه جمع آوری آبهای سطحی ،‌ شبکه های آبیاری و زهکشی ، ‌تاسیسات آب و فاضلاب ، تصفه خانه های آب و فاضلاب) موضوع بعدی مربوط به آدرس شرکت می باشد که بستگی دارد در کدام استان به ثبت رسیده به دلیل اینکه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی شرکت از همان استانی که شرکت ثبت شده است صادر می گردد.این موضوع هم باید در نظر گرفت که اگر شرکت هر تغییراتی بدهد حتما باید در سایت روزنامه رسمی کشور ثبت شده باشد.
موضوع دیگر مربوط به هیت مدیره شرکت می باشد که برای یک رشته آب باید یک مهندس 7 سال سابقه بیمه یا دو مهندس 3 سال سابقه بیمه در چیدمان هیئت مدیره قرار گیرد و حتما مدیر عامل باید مهندس با سابقه در شرکت باشد و سوابق مهندس یا مهندسین باید از شرکتهایی رد شده باشد که رتبه یا قرارداد در زمینه آب داشته باشند.
رشته تحصیلی که برای رتبه بندی در رشته آب قابل قبول می باشد شامل : سیویل ، مکانیک خاک و سنگ و ژئوتکنیک ، پل ، بتن آرمه ، ساختمانهای بتنی ، سازه ، زلزله ، مهندسی کشاورزی (تمام گرایش های آب) ، سازه های دریایی ، ساختمانهای آبی ، سد سازی ، تونل بندر ، علمی کاربردی عمران (تمام گرایشها) ، آبیاری و آبادانی ، بهره برداری از منابع آب ، شبکه های آبیاری و زهکشی ،آبشناسی ، مهندسی عمران نقشه برداری ، فتوگرامتری ،هیدروگرافی ، مدیریت پروژه ، مهندسی هیدرولوژی ، آبهای زیرزمینی ، مهندسی مکانیک (تمام گرایشها) می باشند.
در چیدمان هیئت مدیره اگر شرکت یک مهندس 7 سال سابقه بیمه داشته باشد همان مهندس باید به عنوان مدیر عامل در هیئت مدیره قرار گیرد و اگر شرکت دارای 2 مهندس با سابقه باشد یکی از مهندسین به عنوان مدیرعامل و مهندس دیگر به عنوان عضو هیئت مدیره قرار می گیرد و موضوع دیگر این است که دو سوم اعضاء هیئت مدیره حتما باید دارای مدرک لیسانس باشند.
با توجه به تغییر مکرر قوانین و بندهای آئین نامه ، بهتر است همیشه قبل هر از مشاورین ثبت کیا برای تکمیل مدارک خود بهره ببرید.
بعد از بررسی تمامی مدارک فوق برای گذرواژه شرکت اقدام می شود که نیاز به صفحه اول اساسنامه ، آخرین آدرس ثبتی شرکت ، قبض تلفن ، کد اقتصادی ، نام و نام خانوادگی مدیرعامل دارد و در سامانه ساجات ثبت گردید و پرینت آن توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا دارند مهر و امضا می شود و به دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه بوجه تحویل داده می شودکه بین 20 تا 30 روز کاری زمان نیاز است تا گذرواژه شرکت ارسال شود و پیمانکار در این مدت مدارک رتبه بندی را تکمیل می کند و توسط شخص یا اشخاصی که حق امضاء دارند مهر و امضا می شود و مدارک در سامانه ثبت و اسکن می شود و به سازمان مدیریت و برنامه بوجه الصاق می شود.زمان صدور گواهینامه صلاحیت رتبه بندی بین 3 تا 4 ماه می باشد و اعتبارگواهینامه صلاحیت رتبه بندی 4 سال می باشد. در طی این 4 سال پیمانکار نمی تواند تغییراتی در شرکت داشته باشد مگر اینکه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسب تکلیف کرده باشد.


شهر دماوند:
شهر دماوند یکی از قدیمی ترین شهرهای تاریخی به حساب می اید .دماوند که از شهرستان های استان تهران به حساب می اید نام خود را از کوه دماوند که در این منطقه واقع شده گرفته است .دماوند که محل طلاقی شهرهای تهران ،مازندران و سمنان می باشد به همین دلیل این شهر دارای تردد زیادی است  ودارای اهمیت می باشد .
این منطقه که دارای مناطق دیدنی می باشد که شامل پیست اسکی و چشمه ی ابعلی،ابشار تیز اب،چشمه اعلا،برج شبلی که همین امر باعث ورود توریست و گردشگر به این منطقه ی خوش اب و هوا می شود .
بنا به دلایلی که ذکر شد ثبت شرکت و برند  در این منطقه دارای اهمیت می باشد .

ثبت برند در دماوند شامل چه مراحلی می باشد :
1-کامل کردن مدارک برای ثبت برند
2-تکمیل اظهار نامه ثبت برند و ارائه ی تقاضا نامه به اداره ی  مالکیت صنعتی
3-دریافت شماره ی اظهار نامه
4-از طریق اینترنت هزینه های مورد نظر  پرداخت می شود  و دریافت رمز اظهار نامه
5-در صورتیکه مدارک مورد تایید کارشناس قرار گرفت جهت اگهی در روزنامه ی رسمی قوه ی قضاییه فرستاده می شود
6-افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند به مدت یک ماه زمان اعتراض دارند
7- چنان چه بعد از مدت مشخص شده اعتراضی صورت نگیرد اگهی دوم مالکیت صادر می شود که ده ساله می باشد

 اشخاص حقیقی برای ثبت برند چه مدارکی را باید ارائه دهند :
1-کپی کارت ملی و شناسنامه
2-ارائه ی اصل گواهی ثبت برند
3-ارائه ی اصل سند صلح
برای ثبت شرکت حقوقی چه مدارکی نیاز است :
1-ارائه ی اگهی تاسیس روزنامه
2-ارائه ی اخرین  تغییرات
3-کپی شناسنامه و کارت ملی
4-ارائه ی اصل گواهی ثبت
5-ارائه ی اصل سند صلح


 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :